Jaarverslag 2003

Ongelooflijk dat er weer een jaar verstreken is sinds we eind februari 2003 hier samen zaten voor onze jaarlijkse statutaire vergadering 2003. De meesten onder ons zullen zich ongetwijfeld nog herinneren dat we toen van de gelegenheid gebruik maakten om in ons jaarverslag de visie van ons bestuur over de club in het algemeen te verduidelijken. Deze visie hield in belangrijke mate in dat we gebruik wilden maken van de geweldige wolk waarop reeds enige tijd dreven ten gevolge van de fantastische promotie die gemaakt werd voor de tennissport, om de sociale rol die we te vervullen hebben waar te maken in de breedste zin van zijn betekenis. Voorwaar een hele uitdaging voor iedereen die verantwoordelijkheid draagt binnen onze vereniging tegenover de jeugd in de eerste plaats, maar ook tegenover iedereen die ervoor kiest om via onze club in een aangenaam kader aan gezonde sport te doen.

Opmerkingen naar de opportuniteit van zulke visie in een jaarverslag omdat deze per definitie een subjectief karakter zou hebben, werden in de kiem gesmoord door de vele positieve reacties die we kregen na publicatie in Drop-shot en op de web-site. Het liet velen blijkbaar niet onberoerd dat we van de gelegenheid gebruik maakten om de vinger aan de pols te houden en in alle openheid pleitten voor een realistische aanpak van onze werking met duidelijke prioriteiten naar recreatieve sportbedrijvigheid en zinvolle vrijetijdsbesteding voor onze jeugd. Dat we daarin ten volle gesteund worden door de gemeente is welgekomen, maar ook onze leden moeten beseffen dat deze taak onmogelijk met succes kan blijven gedragen worden door het bestuur en haar medewerkers als ze niet kunnen rekenen op de onvoorwaardelijke steun en medewerking van alle leden.

Is TCL in 2003 geslaagd in dit opzet ? Heeft de club haar activiteiten nog kunnen uitbreiden en hebben de vele medewerkers die vrijblijvend hun vrije tijd in de club steken om deze visie gestalte te geven, succes gekend of moesten ze vaststellen dat hun noeste arbeid te weinig concrete resultaten heeft opgeleverd of te weinig respons kreeg ? Konden we van de positieve tendens binnen de tenniswereld gebruik maken om de tennissport nog meer te promoten of dreven we het voorbije jaar maar mee met de stroom en zullen we later bij de onvermijdelijke kentering moeten vaststellen welke unieke kans we gemist hebben ?

Dit zijn maar enkele bedenkingen en vragen waarop ik naast een droge opsomming van de feiten hoop in dit verslag een bevredigend antwoord te kunnen geven.

Een zaak is zeker, wat we de afgelopen jaren in tennisland meemaakten en waarvan we hopelijk nog lang zullen mogen genieten, is zo fenomenaal en uitzonderlijk als het winnen van de lotto. Maar de nuchterheid die we daarbij ten toon spreiden mag onze ogen niet sluiten voor de realiteit die ons leert dat niet altijd alles is wat het lijkt en dat een objectieve evaluatie soms ontnuchterend kan zijn als we ons te zeer laten meeslepen door een onwezenlijk en onrealistisch ideaalbeeld dat bij sommigen gecreeerd wordt door een soms ongezonde portie mediatisering.

Konden we het ijzer smeden toen het nog heet was of moeten we wat ons betreft het voorbije historische topjaar voor het Belgische tennis eerder bestempelen als het jaar van de gemiste kans ?

Misschien terechte bedenkingen of zijn het toch voorbarige overwegingen waarvoor op korte termijn nog geen pasklare uitleg te geven is. Ik hoop ze in ieder geval te kunnen integreren in het volgende overzicht dat traditioneel de bekende items zal overlopen.
 

Het ledenbestand.

We sloten het jaar 2003 af met in totaal 780 aangesloten leden. Dit betekent dat het ledenaantal ten opzichte van vorig jaar gestagneerd is. In het licht van de fenomenale groei van de laatste jaren is dit geen onbegrijpelijke vaststelling en lag het een beetje in de lijn der verwachtingen. Alles heeft zijn limieten en voor TCL is deze evolutie zelfs geen kwalijke zaak, rekening houdend met het gegeven dat we onze accommodaties niet meer mogen en kunnen uitbreiden.

Wel opmerkelijk is het grote verloop van leden en de opmerkelijke aangroei van het aantal jonge leden van het vrouwelijke geslacht. Dat vooral jonge meisjes zich aangetrokken voelen tot de tennissport heeft vanzelfsprekend veel te maken met hun grote voorbeelden, maar mag ons ook niet blind maken voor het fenomeen dat  maar weinig jongens tussen 15 en 20 jaar blijven tennissen. De voor de hand liggende reden dat jongens blijkbaar meer kiezen voor een ploeg-en/of contactsport verklaart slechts gedeeltelijk deze drop-out. Dit probleem, dat zorgt voor een zekere leemte binnen de vereniging, verdient in de toekomst beslist de nodige aandacht van onze jeugdverantwoordelijken.

Als we het over ons ledenbestand hebben kunnen we niet voorbij aan de problemen die we als club ook vorig jaar weer ondervonden om ons ledenbestand correct en overzichtelijk bij te houden. We hebben hiervoor zoals steeds de hulp en medewerking nodig van de leden. We vragen daarom voor aanvang van het seizoen aan alle leden dat ze zich tijdig zouden inschrijven via één van de aangeboden kanalen zodat de club zo ieder jaar opnieuw kan beschikken over de juiste, aangepaste up-to-date gegevens betreffende alle oude en nieuwe leden. Als iedereen zich aan deze afspraak houdt staan we garant voor een correcte, handige en volledige ledenlijst waar iedereen gebruik van kan maken en worden veel misverstanden en problemen met de bond, de verzekering en de clubleiding uitgesloten.  Herhaaldelijke pogingen om alle leden éénmaal per jaar ertoe te bewegen deze kleine inspanning te leveren om correct in te schrijven en hun lidgeld tijdig te betalen, brachten helaas weinig soelaas zodat en striktere regelgeving zich opdrong.

Daarom werd beslist om vanaf 2004 aan de verplichte inschrijving een uiterste datum van betaling van het lidgeld te koppelen. Nieuw daarbij is dat er een onderscheid werd gemaakt tussen interclubspelers en gewone leden. Pas na betaling van het lidgeld zal een lidkaart worden aangevraagd bij de VTV en zonder lidkaart mag, zoals u weet, aan geen enkele competitie worden deel genomen.

Ook werd het inschrijvingsformulier dusdanig aangepast dat men verplicht wordt zijn gegevens duidelijk leesbaar door te geven.

Ook de lidgelden werden lichtelijk aangepast en gelijkgesteld met de gemiddelde prijs bij de ons omringende tennisclubs. Voorts wordt bij de leden nogmaals aangedrongen om zoveel mogelijk in te schrijven via onze web-site om zo de administratieve rompslomp tot een minimum te herleiden. Deze trend zal de komende jaren ongetwijfeld nog sterk worden uitgebreid. En via een begeleidende brief werden alle leden vriendelijk verzocht om de gemaakte afspraken te respecteren.

We hopen zo door een strikte opvolging van dit reglement alvast de problemen rond het ledenbestand in de toekomst te beperken.


De interclub 2003

Ook in 2003 kon Peter rekenen op een goede bezetting van de interclubcompetitie. Met in totaal 41 ploegen (19 senioren- en 22 jeugdploegen) was TCL ruim vertegenwoordigd, trouwens onze 8 banen kunnen een nog groter aantal interclubploegen tijdens de drukke aanvangsmaanden nauwelijks aan. Bovendien is iedereen  het erover eens dat ook de pure recreant van bij de aanvang van het seizoen voldoende kansen moet krijgen om te kunnen reserveren en spelen.

Dat deelnemen aan de interclubcompetitie zeker zo belangrijk is als winnen neemt niet weg dat ook de resultaten van onze interclubploegen  in 2003 best meevielen. Maar liefst 16 ploegen (26 %) bereikten de eindronde. De meest in het oog springende resultaten werden ongetwijfeld behaald door onze meisjes 9 en meisjes 10 die beiden Limburgs kampioen werden in hun categorie.

Daarbij wisten de meisjes 10 ook nog de fel begeerde VTV-titel te behalen en kroonden ze zich daarbij tot Vlaams kampioen. Een dikke proficiat voor Stefanie, Natasha en Steffie die met deze knappe prestatie een plaats verdienen in de analen van TCL.

Maar ook onze eerste damesploeg verdient een speciale vermelding. In het ultieme barageduel voor promotie naar 3° nationale werden ze jammerlijk uitgeschakeld ten gevolge van de onvoorstelbaar onsportieve houding van de tegenpartij. Deze ervaring leerde ons vooral hoe het niet moet en zal onze visie in verband met het interclubgebeuren zeker niet wijzigen. We blijven er meer dan ooit van overtuigd dat de interclub een meerwaarde geeft aan de individuele sport die tennis tenslotte is, als het groepsgevoel dat gecreeërd wordt, in een sportieve sfeer de competitieve geest kan aanwakkeren. Als voor anderen het resultaat heiligmakend is en alle middelen goed zijn om dit doel te bereiken, hoeven ze niet te rekenen op enig begrip van onze kant en mag wat ons betreft ook de bond eens nadenken over de letter en de geest van hun reglementen.

Ter afsluiting van het interclubgebeuren 2003 heeft Peter, na vele jaren van belangeloze inzet voor de interclubploegen, te kennen gegeven zich terug te trekken als interclubverantwoordelijke. Peter blijft in het hoofdbestuur zetelen maar zal als interclubverantwoordelijke worden opgevolgd door Jean-Marie Herberghs, die als straks de stemming gunstig verloopt, met frisse moed de fakkel van Peter zal overnemen.

We willen bij deze niet nalaten om Peter te danken voor die vele jaren waarin hij op zijn eigen wijze de interclubproblemen aanpakte en de competitie organiseerde tot ieders tevredenheid.
 

De klassementen.

Bij het overlopen van de nieuw gepubliceerde klassementen valt meteen op dat  we na jaren een nieuwe hoogst geklasseerde speler hebben bij de heren. Na jaren aan de kop van de TCL-ranking gestaan te hebben, heeft Danny Caubergh de fakkel doorgegeven aan youngster Ruben Bemelmans.

Ruben klom dankzij zijn nationale en internationale prestaties op naar een B-15/1 klassement. Hij wordt van nabij gevolgd door Danny en Alain, die terug een trapje hoger klom naar B-15.

Kristof Bullen sprong naar B-4/6, net als Roy Milius die in één klap 3 klassementen steeg.

Ook de vooruitgang van jongeren Chriscair Beckers, Brecht Caes, Alexander Kneepkens en Robin Priems verdienen een speciale vermelding.

Aan de top van de dames zien we dat Fabienne Magdelijns Stefanie Croimans komt vervoegen met een B-15/1 klassement. Ook Hanne Harings en Laura Schrijvers klommen een trapje hoger naar B0.

Maar vooral opmerkelijk bij de dames was de opkomst van het jonge geweld. Zowel Carima Blokker, Tatjana Jackers als Laura Lemmens stegen maar liefst 3 klassenten tot B+2/6.

Ook Audrey Meier treedt toe tot het kransje van de B-speelsters met een winst van 2 klassementen naar een B+4/6.

En dan vergeten we voor het gemak de tientallen andere speelsters en spelers nog, jong en oud, die mits veel sportieve inzet en gedrevenheid hun ranking in 2003 wisten te verdedigen of te verbeteren. We wensen hen allen veel succes en spelvreugde toe in 2004.


Het criterimtornooi.

Organisator Maurice sprak van een zeer geslaagd tornooi in 2003. In een poging om het tornooi op te waarderen werd bij de VTV een aanvraag ingediend en verkregen om ons tornooi met twee weken op te schuiven. Ons tornooi ging dus voor de eerste keer door tijdens de eerste weken van juli.

Deze ingreep leidde niet onmiddellijk tot spectaculaire resultaten maar wat betreft inschrijvingen verwachten we toch op korte termijn een gunstig effect.

In 2003 mochten we 463 inschrijvingen noteren waarvan 182 of 39 % eigen leden. Deze inschrijvingen werden verdeeld onder 37 verschillende clubs.

Er werd gespeeld in 29 verschillende reeksen en 14 daarvan werden gewonnen door TCL-ers. Voor opmerkelijke individuele TCL-prestaties zorgden o.a. Adele Judong die erin slaagde om één der langste partijen uit de geschiedenis van ons tornooi tot een goed einde te brengen en Carima Blokker die stuntte door een speelster te kloppen die maar liefst 6 klassementen hoger gerangschikt stond.

Een opmerkelijke vaststelling bij de tornooi-inschrijvingen is dat we toch wel 38 inschrijvingen meer mochten noteren dan in 2002, maar dat ons tornooi desondanks nog steeds niet dat overweldigend succes kent als we het vergelijken met het mega-aantal inschrijvingen waar andere clubs uit de regio als het ware mee te kampen hebben.

Ook opmerkelijk is dat het aantal eigen leden dat aan ons tornooi deelneemt, ieder jaar fors blijft dalen. Een verklaring voor dit fenomeen hebben we niet dadelijk maar het is wel een aandachtspunt dat de tornooicommissie dit jaar zeker zal bezig houden en waarvoor men zal trachten een oplossing te verzinnen.

Verder wil deze commissie werk blijven maken van een meer in het oog springende omkadering met meer visuele effecten en zal men de recreant meer trachten te betrekken bij het eigen tornooi.

Toch wil men ook de betere spelers langs diverse kanalen blijven aansporen om deel te nemen en wil men meer jeugd lokken door sponsorpakketten ter beschikking te stellen voor deelnemers en winnaars.

Rond deze en andere aandachtspunten pleegt een vernieuwde tornooicommissie regelmatig overleg met de bedoeling nog meer uitstraling te geven aan het open tornooi.
 

Het clubkampioenschap

Alain kon wat betreft het clubkampioenschap 2003 zeer kort zijn.

Als vanouds verliep het tornooi in een zeer sportieve geest, wat zeker ook te maken had met het bijzonder goede weer waar we hele seizoen en dus ook in deze periode mee gezegend werden.

Het aantal inschrijvingen bleef stabiel t.o.v. vorig seizoen en alle reeksen werden gewonnen door leden van TCL. !

Ondanks tegenwerking van zogenaamde "vrienden" die het nodig achtten om de avond voor de finales de vrijgezellenavond van de wedstrijdlei(ij?)der te organiseren, kreeg het clubtornooi toch nog een waardig slot. Niet voor herhaling vatbaar !
 

De Jeugd.

Nadat begin vorig jaar Marijke afhaakte als voorzitter en voortrekster van onze jeugdwerking werden de activiteiten van deze commissie bij gebrek aan personeel flink teruggeschroefd. Van het ambitieuze plan van enkele jaren geleden bleef niet zoveel meer over. Als voornaamste oorzaak voor dit sabbathjaar mogen we zonder schroom aanhalen dat steeds minder gemotiveerde mensen bereid gevonden worden om zich belangeloos te engageren voor een vereniging of zoals in dit geval voor de jeugd in het bijzonder.

Het grootste probleem is niet zozeer om ter gelegenheid van een of andere activiteit helpende handen te vinden, maar wel om mensen te vinden die verantwoordelijkheid willen dragen, die mee willen helpen organiseren en op geregelde tijdstippen willen meedenken.

Als dan de grote bezieler door omstandigheden moet afhaken ontstaat een vacuüm dat, zo blijkt, moeilijk op te vullen is.

Het sportieve luik van de jeugdwerking werd ondertussen meer dan behoorlijk opgevangen door Danny, maar de randactiviteiten moesten tot een minimum worden herleid.

Gelukkig is er een natuurlijke wetmatigheid die zegt dat er na regen zonneschijn komt. Ook voor onze jeugdwerking schijnt er opnieuw licht aan het einde van de tunnel. Tot onze niet geringe opluchting werd enkele maanden geleden na een intensieve speurtocht Bart Boosten bereid gevonden om zich voor de kar te spannen en de fakkel over te nemen als voorzitter van de jeugdwerking. Als straks de stemming van de nieuwe bestuursleden zoals mag verwacht worden, gunstig verloopt, kan hij werk maken van een nieuw en ambitieus programma voor de jeugd. Bart heeft zich daarvoor laten omringen door een aantal oud-gedienden, maar ook met jonge gedreven krachten die de tenniswereld kennen en een eigen visie hebben op een moderne jeugdwerking. Alleen de oproep naar de ouders van onze jeugdspelers om mee deze commissie te helpen dragen, viel voorlopig nog in dovemansoren, maar Bart geeft de moed niet op en is ervan overtuigd dat hij ook van deze zijde binnenkort de nodige ondersteuning zal krijgen.

We wensen hem en zijn hele commissie alvast alle succes toe en zijn ervan overtuigd dat hun engagement hen op korte termijn de broodnodige impulsen zal geven om niet alleen resultaatgericht te gaan werken maar ook de sociale rol te kunnen vervullen die prioritair moet staan bij een verantwoorde en gezonde jeugdwerking.

Bovendien dient het onderstreept te worden dat de kwaliteit van onze jeugdspelers zeker niet geleden heeft onder dit bestuurlijk kwakkeljaar.

Zoals reeds aangehaald in de inleiding mocht TCL zich ook dit jaar weer verheugen in een enorme toeloop van jeugdige elementen, vooral meisjes.

Ook de resultaten van de meer gevorderden waren ronduit schitterend te noemen. In het jeugdsterrencircuit, waar de betere Vlaamse jeugd elkaar bekampt, haalde Charlotte Krutzen een tweede plaats bij de meisjes 9, Lauren Teheux bekleedde de vierde en Fien Hulselmans de achtste plaats.

Bij de meisjes 10 haalde Séderique Merola zilver en dezelfde plaats was weggelegd voor Audrey Meier bij de meisjes 12, waar Tatjana Jackers de vijfde stek inpalmde.

Bij de meisjes 15 kopieerden Laura Schrijvers op plaats 2 en Laura Lemmens op de vijfde plaats deze resultaten.

Maar ook de jongens lieten zich niet onbetuigd met een derde plaats voor Floris Bozon bij de jongens 9 en eenzelfde stek voor Alexander Kneepkens bij de jongens 12 waar ook Jannick Krutzen een achtste plaats liet noteren. Alexander viel overigens met zijn zesde plaats ook bij de jongens 14 niet uit de toon.

Voegen we daarbij de schitterende interclubresultaten en de vele tornooiwinsten van onze jeugdspelers overal te lande, en je zal begrijpen dat onze vernieuwde jeugdcommissie niet moet starten met een lege doos maar met volle vertrouwen deze nieuwe uitdaging mag aangaan.


Transfers.

Op gebied van transfers mochten we in de aanloop naar het nieuwe seizoen een uitzonderlijke vaststelling doen. Geen enkele TCL-er vond het opportuun om in het tussenseizoen andere oorden op te zoeken en een transfer aan te vragen. We kunnen hieruit enkel concluderen dat het dus blijkbaar nog niet zo slecht toeven is bij TCL.

Ook het aantal inkomende transfers bleef beperkt, wat uiteraard niet wil zeggen dat er geen nieuwe leden tot de TCL-familie toetraden.

Dat niemand onze club wenste te verlaten is ook voor het bestuur en opsteker van formaat en bewijst dat het volgen van een consequente visie zonder uitzonderingen te maken of zich te verdrinken in oeverloze compromissen, geen negatieve invloeden hoeft te hebben op kwantiteit of kwaliteit van het ledenbestand, maar wel degelijk als een teken van degelijk beleid wordt ervaren. Dit teken van vertrouwen sterkt het bestuur in haar overtuiging om op de ingeslagen weg verder te werken.

 

Het recreatietennis.

Naar goede gewoonte boerde de recreatiecommissie ook in 2003 weer opperbest. Vele traditionele initiatieven, dat wel, maar onder het moto “waarom zouden we veranderen wat goed is ?” konden ze op enkele uitzonderingen na, rekenen op veel bijval en dito gezelligheid.

Zo noteerde voorzitter Joris dat het hespentornooi 2003 weer een groot succes werd zowel wat betreft de opkomst als de opbrengst.

De vrijdagse clubavonden, die in totaal acht keer werden georganiseerd verliepen, mede door de supplementaire heerlijke hapjes waarvoor de recreatiecommissie zorgde, in een opperbeste stemming. Dit nieuwe initiatief viel letterlijk bijzonder goed in de smaak bij de recreanten en wordt daarom dit seizoen nog uitgebreid.

De ontmoeting met TC Smeermaas had plaats op Pinksterenmaandag en we weten niet of dat de bedoeling is geweest maar men kon geen betere dag uitkiezen dan deze van de vurige tongen om de goede verstandhouding tussen beide verenigingen te symboliseren.

Ook de ontmoeting met Maastricht werd een buitengewone meevaller en is zeker voor herhaling vatbaar.

De zwaarste fysieke arbeid werd van de commissie gevraagd bij de traditionele afsluiter, het mosselfeest. Maar de voldoening om de goede organisatie en de gezellige sfeer verdrongen de vermoeidheid naar de achtergrond.

Jammergenoeg vielen er in 2003 ook enkele mislukkingen te noteren. Zo werden het invitatietornooi en de ontmoetingen met Kermt en Sappi afgelast bij gebrek aan belangstelling.

Toch laat de recreatiecommissie zich nauwelijks verontrusten door deze kleine tegenslagen en belooft ze voor 2004 te zullen zorgen voor nieuwe ideeën en verfrissende initiatieven met veel ambiance.

Tot slot wil voorzitter Joris de goede samenwerking met het hoofdbestuur benadrukken en dankt hij speciaal alle leden van zijn commissie voor hun inzet en goede teamgeest.

 

De cafetaria en het clubhuis.

Dit belangrijke item mag zeker niet ontbreken in een jaaroverzicht, enerzijds omdat de kantine veruit onze belangrijkste sponsor is en levensnoodzakelijk om onze club financieel gezond te houden, anderzijds omdat de cafetaria het kloppend hart van de club is en de barometer waarop je de sfeer binnen een club kan aflezen.

Zoals we allemaal weten was ons clubhuis voor het tweede opeenvolgende jaar in de bekwame handen van Agnes en Omer. Door omstandigheden had Agnes het niet altijd even gemakkelijk om dag in dag uit, soms van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, ten dienste te staan van onze niet altijd even gedisciplineerde leden.

Als een goede huismoeder stelde ze geregeld orde op zaken en eiste ze dat gemaakte afspraken werden nageleefd. Dat dit niet altijd in goede aarde viel bij iedereen doet niets af aan haar ongetwijfeld nobele bedoeling om van haar clubhuis een nette en ordelijke ontmoetingsruimte te maken.

Omdat ze door omstandigheden te weinig kon rekenen op de nodige externe hulp, kon ze jammergenoeg niet altijd alle taken uitvoeren zoals ze dat zelf graag had gewild.

Op het einde van het seizoen heeft Agnes het bestuur dan ook laten weten dat ze geen kandidaat meer wenste te zijn voor de uitbating van ons clubhuis in 2004.

Het bestuur respecteerde haar beslissing en moest dus op zoek naar vervanging. Bij de afsluiting van het seizoen 2003 kwam Agnes enigszins terug op haar eerder genomen beslissing en stelde ze zich, weliswaar met enig voorbehoud, toch opnieuw kandidaat.

Na screening van de ondertussen binnengelopen kandidaturen en rekening houdend met het persoonlijk voorbehoud van Agnes, besliste de barcommissie in het tussenseizoen om voor het seizoen 2004 de uitbating van ons clubhuis uit te besteden aan Peggy en Rudy Nijssen. Zij zijn geen onbekenden binnen de club en hebben van hun ouders Jos en Lydia ongetwijfeld de nodige achtergrond en know-how meegekregen om deze zware opdracht correct in te schatten.

Deze gemotiveerde jonge mensen zullen met hun frisse verschijning ongetwijfeld een nieuwe wind door onze club laten waaien en we zijn ervan overtuigd dat ze daarbij mogen rekenen op ieders medewerking en begrip waar dit nodig mocht blijken. We wensen hen daarbij alvast alle succes toe.

Uiteraard kunnen, mogen en willen we dit hoofdstuk niet afsluiten zonder Agnes, Omer en hun kinderen van ganser harte te danken voor die twee mooie jaren waarin ze het beste van zichzelf hebben gegeven ten dienste van onze club.

Ook weten we het bijzonder te waarderen dat ze bij TCL aangesloten blijven en te kennen gaven zich te willen blijven engageren binnen de club. Chapeau voor deze sportieve houding en namens heel TCL: bedankt voor alles !

Op technisch vlak moeten we voor de volledigheid nog melden dat onze kantine en keuken in 2003 een nieuwe vloer hebben gekregen, dat er op aanvraag van de jeugd een kickertafel werd geïnstalleerd die jammergenoeg geen onverdeeld succes bleek, en dat er eindelijk een oplossing werd gevonden voor rondzwervende sporttassen door op het terras een ruime opbergkast te plaatsen.

Het afdak werd uitgebreid en voor het seizoen 2004 van start gaat zullen pleinen 2, 3 en 4 een grondige renovatiebeurt krijgen.

Met de mededeling dat u voor een gedetailleerd overzicht van de opbrengsten en omzet van de kantine het verslag van onze penningmeester zult moeten afwachten en dat, om niet verrast te worden door de ravage die de gemeentelijke groendienst heeft aangericht rond onze terreinen, u uit voorzorg best zelf eens voor aanvang van het nieuwe seizoen een kijkje gaat nemen, sluit ik dit item voorlopig af.

 

Het dagelijks bestuur.

Bij het begin van 2003 hoopte het bestuur na enkele hectische jaren van verbouwingen, vernieuwingen, spectaculaire groei en daarbij horende niet-alledaagse problemen op een rustig jaar waarin zelfs de bestuursleden zouden kunnen genieten van de aangename kant van een lidmaatschap om dan ondertussen een onderhoudend beleid te kunnen voeren zonder al te veel bijkomende beslommeringen en dito problemen.

Jammer maar helaas, ook in 2003 stonden de lasten voor onze bestuurders niet altijd in verhouding tot de lusten waarop ook zij, net als ieder ander betalend lid, recht hebben. Het werd op bestuurlijk vlak zeker geen slecht, maar ook geen onbesproken jaar. Daarvoor werden we te vaak geplaagd door probleemtoestanden die vermijdbaar waren. Van een sabbathjaar kon geen sprake zijn ondanks het goede voornemen, geformuleerd in ons vorige jaarverslag, om in 2003 genoegen te nemen met het bestendigen en uitdiepen van vroegere verwezenlijkingen.

Daarbij is het bestuur niet te beroerd om de hand ook in eigen boezem te steken. Ellenlange vergaderingen verdronken al te vaak in oeverloze discussies die op het einde een te geringe meerwaarde opleverden.

Misschien waren we te zeer geneigd het iedereen zo veel mogelijk naar de zin te maken en boetten we daardoor in op gebied van slagkracht. Deze bedenking is zeker niet bedoeld als een verwijt. Integendeel. Het siert het bestuur immers dat het zoveel mogelijk rekening wenst te houden met alle meningen en opinies binnen de club. Alleen is het een bijna onmogelijke opgave om de grootste vereniging van Lanaken te organiseren tot ieders tevredenheid, zonder daarbij op zere tenen te trappen.

Men kan immers geen omeletten bakken zonder eieren te breken en aangezien koken geld kost ontsnapte ook ons bestuur niet aan het onvermijdelijke probleem dat soms onpopulaire maatregelen dienden genomen te worden in het algemeen belang.

Dat als reactie daarbij de stem van een kleine minderheid soms luider klinkt dan deze van de zwijgende meerderheid moet je als bestuur kunnen aanvaarden maar dat mag geen reden zijn om af te wijken van de vooropgestelde lijn. En dat deed het bestuur dus ook niet. Integendeel !

Dit is geenszins een pleidooi tegen inspraak, medezeggenschap of participatie van de leden. Zoals in het verleden steeds het geval was, worden reacties van leden ten zeerste op prijs gesteld en legt het bestuur zeer regelmatig haar oor te luisteren. Maar aanhoudende ongefundeerde negatieve kritiek kan aanleiding geven tot een zekere moedeloosheid en zo een verlammend effect op een bestuur uitoefenen als het niet consequent blijft geloven in haar eigen visie.  En dat kan toch nooit de bedoeling zijn van een open beleid.

Maar laten we in al onze openheid geen verkeerde indruk geven door een negatief beeld op te hangen van het voorbije werkingsjaar. Sinds enige tijd werpt een nieuwe vergadertechniek haar vruchten af en als we de verschillende items die de revue passeerden objectief overlopen kunnen we niet anders dan in alle bescheidenheid concluderen dat 2003 over het algemeen zeker beantwoordde aan de vooropgestelde doelstellingen. Het was zeker niet allemaal kommer en kwel, de vergaderingen verliepen in een opbouwende sfeer en er werden dikwijls unaniem moeilijke beslissingen genomen na een open en sereen debat.

Toch kende het werkingsjaar 2003 op bestuurlijk vlak nog een ietwat bewogen einde.

Was de sportieve transferperiode een mager beestje, dan mag het tegenovergestelde gezegd worden over de bestuurlijke stoelendans. Zoals reeds aangehaald legde Peter na het interclubseizoen 2003 zijn functie als interclubverantwoordelijke neer en wordt hij opgevolgd door Jean-Marie Herberghs. Peter blijft wel actief in het bestuur als lid van de jeugdcommissie en van de tornooicommissie.

Marijke Roox wordt zoals aangehaald in dit verslag, als voorzitter van de jeugd opgevolgd door Bart Boosten, die in deze functie ook deel zal uitmaken van het hoofdbestuur.

Martine Désiron, jarenlang binnen het hoofdbestuur verantwoordelijk voor de P.R., heeft op haar beurt te kennen gegeven om voor de hand liggende redenen (tennishal) het hoofdbestuur te verlaten. Ook haar willen we nu reeds bedanken voor haar jarenlange inzet voor de club.

En last but not least moet ik u tot mijn spijt meedelen dat ik na deze algemene vergadering zal terugtreden als secretaris van TCL  en mijn functie ter beschikking stel. Tot mijn grote opluchting kan ik daar echter meteen aan toevoegen dat er reeds een opvolger werd gevonden in de persoon van Alain Wauters, die vanaf morgen mijn taak als secretaris officieel zal overnemen.

Alain zetelt al jaren in het bestuur, vroeger als jeugdverantwoordelijke, nu nog steeds als wedstrijdleider, planner van zomer- en winterlessen en coördinator van de trainers. Met hem vonden we ongetwijfeld de juiste man op de juiste plaats. Maar omdat Alain binnen onze vereniging enkele taken zal combineren, drongen zich voor een vlotte werking enkele bijkomende maatregelen op. Zo zal de web-site intensiever gebruikt worden als communicatiemiddel bij uitstek en werd er om overbevraging te voorkomen, een aparte telefoonlijn geïnstalleerd waarop de leden voortaan enkel nog op afgesproken uren het secretariaat zullen kunnen bereiken. Hopelijk zullen deze en andere maatregelen bijdragen tot een nog betere dienstverlening binnen de club en blijft het secretariaat zo gespaard van veel onnodige oproepen.

We zijn er als bestuur tot slot van overtuigd dat deze vrij drastische veranderingen in bezetting en verantwoordelijkheid geen negatieve invloed zullen hebben op de dagelijkse werking van onze club maar integendeel zullen zorgen voor nieuwe impulsen en een extra-dosis motivatie om er in 2004 als bestuurders van deze vereniging, net als in het verleden, weer met vereende krachten tegenaan te gaan, ten behoeve van onze vele leden.
 

Afsluiter.

Tot zo ver het overzicht van de traditionele items, doorspekt met enige achtergrondinfo die we jullie niet wilden onthouden.

Zoals dat ook het geval was bij de jaarverslagen van de vorige jaren, was het nooit mijn bedoeling om volledig te zijn. In een grote club als de onze spelen zich dagelijks gebeurtenissen af die het vermelden waard zijn. Wat voor de ene fait-divers lijken, kan voor andere betrokkenen immers zeer waardevolle en relevante informatie zijn.

Zo denken we aan enkele wetenswaardigheden die moeilijk onder te brengen zijn bij één van de voorgaande items. Daarbij herinner ik me bijvoorbeeld die groep TCL-ers die het nodig vonden om meer dan 3000 km hier vandaan op tenniskamp te trekken. Maar na het lezen van hun reisverslag en het aanhoren van hun belevenissen begrijpen we zeer goed waarom zulk "tenniskamp" best ver van huis wordt gehouden. Bovendien bleek het een succesvol en leuk initiatief dat later in de kantine aanleiding gaf tot de wildste verhalen. En het is hen vanzelfsprekend van harte gegund. !

Een heel ander verhaal is dat van de opa's die enkele dagen per week van bij het ochtendgloren tennis bedrijven en naarmate de middag nadert het tempo dusdanig opdrijven dat ze tegen de middag, als ze zich naar huis wagen, zelfs problemen krijgen met het omzeilen van de vijver.  Die sportdranken van tegenwoordig hebben blijkbaar een nadelige invloed op het orientatievermogen. Maar gezellig is het wel, en daar is het tenslotte allemaal om te doen.

Dan doen de dames het bescheidener, of moet ik zeggen rustiger, bij hun succesvolle lady's-morning-tennis. En gelukkig kunnen ze daarbij steeds rekenen op Jean-Pierre, het prototype van de nieuwe man, die altijd bereid is om hen te verwennen met sloten koffie !

Een van de hoogtepunten van het seizoen mogen we zeker niet vergeten in dit overzicht te vermelden. Nadat de voorbije jaren de jeugd telkens met de eer aan de haal ging, besliste de raad der wijzen om de trofee van meest verdienstelijke TCL-er in 2003 toe te kennen aan Adele en Jean.  Ze werden daarvoor op de slotviering gelauwerd als blijk van waardering van de ganse TCL-gemeenschap.  Hun verdienste voor de club beperkt zich immers niet alleen tot hun nooit aflatende inzet het hele jaar door, maar ze  worden ook alom gewaardeerd voor hun jarenlange positieve betrokkenheid binnen de club, hun vakbekwaamheid op diverse vlakken en vooral voor hun immer opgewekte ingesteldheid en positieve benadering in goede en kwade dagen.

En wanneer ik het nu toch over Jean heb, is de link naar onze web-site vlug gelegd. Onze overzichtelijke web-site  "www.tclanaken.be" die ondertussen reeds meer dan 7000 keer werd bezocht, wordt door web-master Jean zeer regelmatig in een nieuw jasje gestoken. Je vindt er alle info betreffende de club en van iedere activiteit kan je er impressies bewonderen in het foto-atelier. Ook voor inschrijvingen allerhande (lidmaatschap, lessen enz.) dringen we erop aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van dit medium. Enigste hiaat omtrent de web-site is het gebrek aan voldoende input  waarmee Jean kampt om zijn site up-to-date te kunnen houden.

Maar ook op dit vlak is er verbetering merkbaar. Dat deze web-site op korte termijn zal uitgroeien tot het voornaamste communicatiekanaal binnen de club, staat als een paal boven water. Waarschijnlijk zal deze zinsnede binnen enkele jaren enkel nog op een meewarig glimlachje onthaald worden.

Het is haast onvermijdelijk dat er tijdens een seizoen in een grote club als de onze ook minder prettige momenten te melden zijn.

Zo leefden we in 2003 enkele malen mee met het verdriet van clubleden die afscheid moesten nemen van één van hun dierbaren.

Maar gelukkig mogen we samenvattend stellen dat we aan 2003 vooral een goed gevoel overhouden.

Al het goede dat de voorbije jaren werd opgebouwd trachten te bestendigen, hadden we het voorbije jaar als voornaamste doelstelling vooropgesteld. Ik denk dat we zonder overdrijving mogen stellen dat we als vereniging in dit opzet geslaagd zijn.

Uit de evaluatie kon u afleiden dat we op verschillende vlakken zelfs meer bereikten dan vooropgesteld werd. Maar het kan natuurlijk altijd nog beter

Misschien moeten we nog leren om de dagelijkse inzet van de vele vrijwillige medewerkers iets meer te waarderen en de mooie momenten die dit oplevert te koesteren. Het zijn immers deze momenten die een vereniging een zin van bestaan geven en het leven aangenaam maken.

Het zijn ook deze momenten die ik jullie allen van harte toewens bij mijn afscheid als schrijver van dit gezelschap. Graag wil ik iedereen danken voor de fijne samenwerking die ik mocht ervaren bij de uitoefening van mijn taak.

Tot ziens op het plein of aan de toog en voor allen een heel sportief, succesvol, gezellig en vooral heel gezond seizoen 2004.     

Bedankt voor de volgehouden aandacht en luisterbereidheid.

Gerard Lenaerts