Statuten T.C.L.

 

Gecoördineerde tekst van de statuten dd 21/11/2004

 

“TENNISCLUB LANAKEN” V.Z.W.

p/a Tongersesteenweg 121

3770 RIEMST

 

Titel I: Benaming, doel, zetel, duur.

 

Artikel 1: Benaming.

Tennisclub Lanaken V.Z.W., afgekort TC Lanaken V.Z.W.

 

Artikel 2: Doel.

Het bevorderen van de sport in het algemeen en van de tennissport in het bijzonder in de gemeente Lanaken met alle gepaste middelen.

Het oprichten van een sportakkomodatie en het uitbaten ervan.

Om haar doel te bereiken mag de vereniging alle daden van burgerlijke en commerciële aard stellen en tevens giften en toelagen ontvangen.

 

Artikel 3: Zetel.

De zetel van de vereniging is gevestigd te Neerharenweg zn, 3620 Lanaken in het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

 

Artikel 4: Duur

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.

 

Titel II: Leden.

 

Artikel 5: Soorten leden

De vereniging bestaat uit :

  • Vaste leden :
  • Gemachtigde leden : De leden van het dagelijks bestuur.
  • Toegetreden leden : Iedereen die zijn bijdrage zoals vermeld in het huishoudelijk reglement heeft betaald.

Het aantal leden is minstens 6.

 

Artikel 6: Bijdrage.

Men is niet verplicht een lidmaatschapsbijdrage te betalen om vast lid te worden. Het vast lid zet zich in voor de vereniging met zijn bekwaamheid en toewijding.

 

Artikel 7: Aanvaarding, weigering en uitsluiting.

Elke natuurlijke of rechtspersoon die het doel van de vereniging ondersteunt, kan bij de raad van bestuur van de vereniging een schriftelijke aanvraag tot toetreding als vast lid indienen.

De raad van bestuur legt de kandidaturen ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Het lidmaatschap eindigt door :

  • Ontslag ingediend door het lid, dit ontslag dient schriftelijk meegedeeld te worden aan de voorzitter van de algemene vergadering.
  • Verlies van het lidmaatschap der VTV.

·         Uitsluiting::

ü       Door de algemene vergadering voor vaste leden

ü       Door de raad van bestuur voor toegetreden leden.

ü       Door het niet naleven van het huishoudelijk reglement van de vereniging.

·         Overlijden.

Uitgetreden of uitgesloten leden, evenals rechthebbende van overleden leden kunnen op geen enkele manier aanspraak maken op een gedeelte of het geheel der goederen, eigendom van de vereniging, zij kunnen tevens betaalde bijdragen niet terugvorderen.

 

Artikel 8: Ledenregister.

Op het secretariaat van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van vaste leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, de voornaam en het adres van de leden. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de raad van bestuur in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis is gesteld.

 

Titel III: Algemene vergadering.

 

Artikel 9:

De algemene vergadering is samengesteld uit alle vaste leden. De toegetreden leden kunnen aan de vergadering deelnemen met raadgevende stem.

De algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar samengeroepen door de raad van bestuur en telkens als het belang der vereniging dit wenst. Zij kan tevens worden samengeroepen op vraag van een/vijfde van de vaste leden. Alle vaste leden moeten opgeroepen worden ten minste veertien dagen voor de vergadering. Dit gebeurt schriftelijk met opgave van datum, plaats en agenda.

 

Artikel 10:

De algemene vergadering bezit de machten die haar uitdrukkelijk zijn toegekend door de VZW-wet  van 02 mei 2002 of door onderhavige statuten.

Behoren tot haar bevoegdheid:

1.        De wijziging van de statuten

2.        De benoeming en afzetting van de bestuurders

3.        De kwijting van de bestuurders

4.        De goedkeuring van de begroting en van de rekening

5.        De ontbinding van de vereniging

6.        De omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk

7.        Uitsluiting van vaste leden

 

Artikel 11:

Ieder stemgerechtigd lid kan tot 7 dagen voor de datum der vergadering agendapunten laten opnemen.

De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter van de raad van bestuur of bij diens afwezigheid door het oudste aanwezige lid van de raad van bestuur.

 

Artikel 12:

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen van de aanwezigen. Bij staking der stemmen, geeft de stem van de voorzitter van de vergadering de doorslag.

Voor het wijzigen der statuten is er echter een twee/derde aanwezigheidsquorum en twee/derde meerderheid vereist.

Voor wijziging van het doel van de vereniging of voor de ontbinding van de vereniging is een vier/vijfde meerderheid vereist.

 

Artikel 13:

De notulen der algemene vergadering worden schriftelijk opgenomen door de secretaris en bewaard op het secretariaat der vereniging. Ze worden ondertekend door de secretaris en de voorzitter. De vaste leden kunnen deze hier raadplegen.

 

Titel IV: Raad van Bestuur

 

Artikel 14:

De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering en bestaat uit minstens vijf leden en maximaal elf leden.

 

Artikel 15:

Het mandaat van de leden van de raad van bestuur duurt zes jaar. De uittredende leden van de raad van bestuur kunnen opnieuw herkozen worden.

 

Artikel 16:

De raad van bestuur kiest in zijn schoot een voorzitter en een ondervoorzitter, deze zijn tevens voorzitter en ondervoorzitter van de algemene vergadering. Hij benoemt eveneens een secretaris en een penningmeester. Deze benoeming gebeurt met gewone meerderheid.

 

Artikel 17:

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om het doel der vereniging te verwezenlijken en is bevoegd in alle zaken die de vereniging aanbelangen voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen.

De voorzitter samen met één van de bestuurders, wie hij ook is, kunnen met hun gezamenlijke handtekening de VZW verbinden en vertegenwoordigen in alle materies; het louter bewijs van hun benoeming volstaat hiervoor.

 

Artikel 18:

De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of de secretaris of van 2 leden van de raad van bestuur.

Deze vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of bij diens afwezigheid door het oudste aanwezige lid.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen zo ten minste de helft van zijn leden aanwezig zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen van de stemgerechtigde leden van de raad van bestuur.

Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

 

Artikel 19:

De notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur worden goedgekeurd op de volgende vergadering en daarna  ondertekend door de secretaris. Ze worden bewaard op het secretariaat van de vereniging en liggen daar ter inzage voor de leden van de raad van bestuur.

 

Artikel 20:

De raad van bestuur kan één van zijn leden aanduiden om de vereniging bij rechtsvordering te vertegenwoordigen.

Ze nemen geen persoonlijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging, uitgezonderd deze door de wet beschreven, zij zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

 

Titel V: Het dagelijks bestuur

 

Artikel 21:

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester en de secretaris.

De handelingen van dagelijks bestuur zijn de bestuurshandelingen die de noden van het dagelijks leven van de vereniging of die welke zowel wegens hun geringe belang als wegens de nood aan een snelle oplossing geen optreden van de raad van bestuur verantwoorden.

Zij oefenen hun bevoegdheden gezamenlijk uit.

 

Artikel 22:

De dagelijkse verrichtingen van het beheer van de vereniging moeten steeds ondertekend zijn door een lid van het dagelijks bestuur.

 

Titel VI: Boekjaar-Boekhoudkundige verplichtingen-Controle-Neerlegging jaarrekening

 

Artikel 23: Beheer van gelden en goederen

De raad van bestuur beheert de gelden van de vereniging; hij kan alle betalingen en ontvangsten verrichten en daarvoor kwijtschrift geven of eisen.

Hij kan alle roerende en onroerende goederen verkrijgen, verwisselen of vervreemden, huren, in opstal en of in pacht nemen en deze goederen belasten met alle zakelijke rechten en waarborgen.

 

Artikel 24:

In geval van ontbinding van de vereniging, geschiedt de liquidatie door één of meer vereffenaars, aangeduid door de algemene vergadering. Het actief in speciën wordt toegekend aan één of meer sportinstellingen van de gemeente Lanaken wier doelstellingen deze van de vereniging het best benaderen en die tevens een jeugdwerking hebben.

 

Artikel 25: Boekjaar

Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot éénendertig december.

Elk jaar, één maand voor de bijeenkomst van de statutaire algemene vergadering, bespreekt de raad van bestuur de rekeningen van het voorgaande dienstjaar en stelt de begroting van het komende dienstjaar op. Beide documenten worden aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd ten laatste zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar. De goedkeuring der rekening geldt als gehele ontlasting van de penningmeester, van het dagelijks bestuur en van de raad van bestuur.

 

Artikel 26:

Na goedkeuring wordt de jaarrekening door de bestuurders neergelegd in het verenigingsdossier bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

 

Titel VII: Algemene- en overgangsbepalingen:

Artikel 27:

Voor alles wat in deze statuten niet is omschreven geldt de VZW-wetgeving van 02 mei 2002.